STUDIA PODYPLOMOWE : ZARZĄDZANIE PODMIOTAMI EKONOMII SPOŁECZNEJ (2)

 

CELEM STUDIÓW jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry zarządzającej i menadżerskiej podmiotów ekonomii społecznej,posiadającej szeroką wiedzę merytoryczną i praktyczną z zakresu uwarunkowań prawnych, efektywnego zarządzania finansami PES, zarządzania personelem, współpracy z otoczeniem instytucjonalnym i społecznym oraz przygotowaną do praktycznego kierowania strategią marketingową PES oraz korzystania ze wszelkich instrumentów finansowych dostępnych dla PES.

 

 

Autorzy programu:

 

dr Sławomir Solecki, mgr Małgorzata Wałczyńska, mgr Zbigniew Hanas

 

Konsultacja:

 

mgr Justyna Bartosiewicz, mgr Andrzej Zbroja, mgr Mariusz Andrukiewicz

 

TYP STUDIÓW:

 

Studia podyplomowe dla osób z wykształceniem wyższym (magisterskim, licencjackim, inżynierskim)
STUDIA ADRESOWANEdo członków organizacji pozarządowych, pracowników podmiotów ekonomii społecznej, doradców Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji w zakresie zarządzania PES. Adresatami studiów podyplomowych są także przedstawiciele władz samorządowych, pracownicy instytucji samorządowych, pracownicy administracji publicznej, instytucji rynku pracy, instytucji integracji i pomocy społecznej, którzy chcą skutecznie wdrażać zadania wynikające z przyjętych polityk publicznych, w tym Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

 

WARUNKIEM UKOŃCZENIA STUDIÓW jest uczestniczenie w zajęciach, uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów oraz przygotowanie i obrona pracy dyplomowej.

 

SŁUCHACZE PO UKOŃCZENIU STUDIÓW będą posiadali wiedzę zarówno z zakresu ekonomii, zarządzania, jak i prawa oraz finansów, niezbędną do tworzenia i zarządzania podmiotami ekonomii społecznej, a także do odpowiedniego kreowania wizerunki PES i podejmowania efektywnej współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym.

 

RAMOWY MODUŁOWY PROGRAM STUDIÓW:

 

 

 

Nazwa modułu

Przedmiot / Blok tematyczny

Ekonomia społeczna

jako element polityki społecznej państwa

Ekonomia społeczna w strategicznych programach polityki społecznej

Trzeci sektor jako promotor ekonomii społecznej w Polsce.

 

Ekonomia społeczna

w polskim systemie prawnym

Podstawy tworzenia PES

Akty prawne regulujące działalność PES.

Działalność nieodpłatna, odpłatna i gospodarcza PES

Status organizacji pożytku publicznego

Źródła pozyskiwania środków oraz instrumenty finansowania przedsięwzięć społecznych.

Zarządzanie biznesowe
w podmiotach ekonomii

społecznej

Model zarządzania biznesowego PES

Strategia rozwoju PES

Analiza rynku - marketing, reklama i promocja PES

Planowanie biznesowe PES

Zarządzanie finansami podmiotów

Ekonomii społecznej

Zarządzanie finansami PES

 1. Podstawy rachunkowości PES
 2. Zarządzanie kosztami PES
 3. Narzęanalizy finansowej PES
 
 

 

Zarządzanie zasobami ludzkimi
w podmiotach

ekonomii społecznej

Zarządzanie organizacją. Style przywództwa. Kapitał ludzki w PES

Zatrudnienie personelu w podmiotach ekonomii społecznej

Zarządzanie relacjami interpersonalnymi w PES.

Zarządzanie kontaktami PES z podmiotami otoczenia lokalnego

 

Zarządzanie projektami

wdrażanymi przez podmioty ekonomii społecznej

 1. Metodyki planowania realizacji projektu
 2. Zarządzanie wdrażaniem projektu.
 3. Monitoring i ewaluacja w cyklu realizacji projektu
 4. Informatyczne wspomaganie zarządzania projektem
 5. Zasady przygotowania wniosku projektowego
 6. Tworzenie aplikacji projektowej
 
 
 
 

Podmioty ekonomii społecznej

jako źródło innowacji społecznych

w środowisku lokalnym

Rola władzy publicznej w kreowaniu przedsiębiorczości społecznej

Współpraca podmiotów ekonomii społecznej w środowisku lokalnym i ponadlokalnym

Budowanie marki i wizerunku przez PES

Praktyka zawodowa

w podmiotach ekonomii społecznej

Praktyka w podmiocie ekonomii społecznej

Wizyty studyjne w podmiotach ekonomii społecznej

Seminarium dyplomowe

Przygotowanie opisu przedsięwzięcia społecznego

i/lub biznesplanu dla podmiotu ekonomii społecznej

 


STRUKTURA ZAJ
ĘĆ

 

Studia obejmują: 240 godzin wykładów, zajęć warsztatowych i projektowych, seminarium dyplomowe oraz praktykę zawodową w PES. Łącznie 30 ECTS

 

TRYB ZAJĘĆ

 

Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym przez dwa/ semestry - w soboty i niedziele w godz. 9.00 - 17.30, zwykle co dwa tygodnie (z wykluczeniem długich weekendów i świąt).

 

Zajęcia prowadzone sąw Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu,
w budynku Kolegium Wschodniego przy ul. Książąt Lubomirskich 4.

 

Istnieje możliwość rezerwowania noclegu na terenie uczelni w cenie 35,00 zł (w pok. dwuosobowych).

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

 • wypełniona karta zgłoszeniowa na studia podyplomowe karta do pobrania
 • podanie do Rektora PWSW w Przemyślu o przyjęcie na studia podyplomowe w formie wypełnionego kwestionariusza rekrutacyjnego kwestionariusz do pobrania
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej w wysokości 100,00 zł na konto Fundacji Kresowe Centrum Nauki i Rozwoju „Perła Galicji”. Numer konta: 58 2130 0004 2001 0644 7676 0001
  (Opłata wpisowa nie wchodzi w koszt studiów. Jeżeli kandydat nie zostanie zakwalifikowany lub kierunek studiów nie zostanie uruchomiany w danej edycji opłata zostanie zwrócona na konto kandydata. W przypadku rezygnacji kandydata opłata nie jest zwracana) 

 

REKRUTACJA:od 15 stycznia 2016 r. do 31 marca 2016 r.

 

ROZPOCZĘCIE STUDIÓW:9 kwietnia 2016 roku.

 

Miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty można przesyłać pocztą na adres:

 

Fundacja Kresowe Centrum Nauki i Rozwoju „Perła Galicji”

 

ul. Książąt Lubomirskich 4

 

37-700 Przemyśl

 

Składać osobiście

 

 • w Przemyślu w sekretariacie Studiów Podyplomowych, ul. Książąt Lubomirskich 4, pokój 110
  w godz: 11.00 –15.00
  • w Jarosławiu w siedzibie Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Powiatu Jarosławskiego,
   ul. Cerkiewna 3, pokój 4. wgodz. 8.00 - 15.00

 

 

 

Zapisów można także dokonać wcześniej drogą elektroniczną przesyłając formularz zgłoszenia na studia na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. a następnie dostarczyć dokumenty w terminie jak wyżej.

 

Koszt studiów:

 

Możliwe są następujące formy płatności:

 

 • płatność roczna – 2 700,00 zł, przed rozpoczęciem pierwszych zajęć
 • płatność semestralna dwie raty po 1 400,00 zł, przed rozpoczęciem każdego semestru.

 

Rozłożenie opłat na większą ilość rat jest możliwe po uzyskaniu zgody.

 

Każda kolejna rata pociąga za sobą dodatkową płatność 50,00 zł.

 

Osoby, za które czesne pokrywa zakład pracy, wnoszą opłatę w jednej racie.

 

Całość wpłaty lub pierwsza rata (w zależności od wyboru formy płatności) powinna zostać wniesiona
w nieprzekraczalnym terminie do dnia rozpoczęcia studiów na konto Fundacji :

 

Numer konta: 58 2130 0004 2001 0644 7676 0001 z podaniem nazwiska studenta oraz nazwy studiów podyplomowych

 

 

 

Dla osób współpracujących z podmiotami ekonomii społecznej 200 zł zniżki!!!

 

 

 

NASZE ATUTY:

 

 • Program zgodny z założeniami Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz dostosowany do Standarów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej
 • Wysoko wykwalifikowana kadra - zajęcia prowadzą wysokiej klasy eksperci w zakresie ekonomii społecznej, profesjonaliści z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu dużymi, dobrze prosperującymi podmiotami ekonomii społecznej, doświadczeni praktycy w dziedzinie prawa oraz zarządzania finansami PES,

 

 • Doświadczenie wynikające z realizacji łącznie 17 edycji różnych kierunków studiów podyplomowych, w tym na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
  w Rzeszowie,  

 

 • Referencje dotychczasowych absolwentów studiów i podmiotów zlecających ich realizację

 

 KONTAKT:

 

 

 

Fundacja Kresowe Centrum Nauki i Rozwoju „Perła Galicji”

 

   Sekretariat Studiów Podyplomowych

 

   ul. Książąt Lubomirskich 4, pokój 110

 

   37- 700 Przemyśl

 

   tel. 501 245 913 lub 607 202 940

 

    e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 – 15.00

 

Dokumenty do pobrania - formularz rekrutacyjny -PWSW oraz formularz rekrutacyjny -Fundacja (ZIP,)