Statut

Załącznik do uchwały nr 2/2012

Zebrania Założycielskiego

Stowarzyszeniana Rzecz Rozwoju Powiatu Jarosławskiego

z dnia 2 listopada 2012 r.

ZGODNIE ZE STATUTEM

Stowarzyszenia

na Rzecz Rozwoju Powiatu Jarosławskiego

Celem Stowarzyszenia jest propagowanie idei rozwoju społeczno–gospodarczego Powiatu Jarosławskiego poprzez wspieranie i realizację wszelkich inicjatyw lokalnych, współdziałanie z organizacjami oraz instytucjami tworzącymi właściwy klimat dla rozwoju powiatu oraz działalność informacyjna służącą szeroko rozumianej promocji.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:

1. Integrowanie różnych środowisk społecznych wokół zagadnień rozwoju Powiatu Jarosławskiego w tym: współdziałanie z właściwymi instytucjami państwowymi, prywatnymi, samorządowymi i społecznymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz z osobistościami życia publicznego;

2. działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w szczególności rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich;

3. działalność edukacyjną (m.in. organizacja szkoleń, kursów, spotkań, prelekcji, pokazów, paneli dyskusyjnych, konferencji, wykładów);

4. działalność kulturalną (organizowanie i udział w imprezach kulturalnych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym);

5. inicjowanie działań na rzecz ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej mieszkańców Powiatu Jarosławskiego;

6. podejmowanie inicjatywna rzecz ochrony środowiska i promocji naturalnych walorów przyrodniczo-krajobrazowych Powiatu Jarosławskiego;

7. promowanie nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych dla potrzeb społeczności lokalnej;
8. wspieranie wszelkich inicjatyw służących rozwojowi zainteresowań i uzdolnień, aktywizacji zawodowej oraz działalności gospodarczej mieszkańców Powiatu Jarosławskiego;

9. działalność informacyjną, promocyjną, i wydawniczą służącą realizacji celów statutowych;

10. organizowanie i prowadzenie stałych i okazjonalnych akcji finansujących działalność statutową Stowarzyszenia;

11. współdziałanie z innymi instytucjami i organizacjami tego typu w kraju i za granicą,