O nas

Idea

MY i WY razem dla NAS

MISJA

Aktywna Polityka Społeczno- Gospodarcza. Aktywnie zmieniamy nasze otoczenie - Na lepsze !

WIZJA

Wizją Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Powiatu Jarosławskiego jest świat w którym ludzie mogą cieszyć się z korzystania z szerokiego katalogu praw i wolności człowieka oraz własnego rozwoju i otoczenia.

To świat, w którym ludzie samodzielnie, bądź w grupach mają wpływ na otaczającą ich rzeczywistość, mogą aktywnie wspierać i realizować wszelkie inicjatywy zarówno na szczeblu lokalnym, krajowym jak i globalnym. Współdziałać z organizacjami oraz instytucjami tworzącymi właściwy klimat dla rozwoju Powiatu Jarosławskiego

Zobacz także

Początki (O nas)

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Jarosławskiego to Podkarpacka organizacja pozarządowa działająca w obszarze rozwoju społeczno - gospodarczego. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w 2012 roku.

Podstawowym obszarem zainteresowania organizacji jest relacja jednostki i władzy na rzecz rozwoju społeczno – gospodarczego.

Stowarzyszenie pragnie aktywnej działalności lokalnych społeczności i instytucji a także podejmuje się rzecznictwa na rzecz grup mniejszościowych i wykluczonych. Przeciwdziała wykluczeniu społecznemu, dyskryminacji ze względu na płeć, poglądy polityczne i inne, rasę, kolor skóry, pochodzenie narodowe i etniczne, religię, język, wiek i orientacje seksualną.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Jarosławskiego stara się poznawać/śledzić wyzwania stające przed współczesnymi państwami. Wychwytywać najnowsze zjawiska społeczne, stawiać pytania i szukać aktualnych rozwiązań.

Miejscem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej a zwłaszcza Powiatu Jarosławskiego, To pierwotnie obszar, który stał się świadkiem najgwałtowniejszych działań pomijających rozwój lokalny. To trudne dziedzictwo stanowi motywację do podejmowanych działań.

Metodami działania organizacji są: edukacja, monitoring, rzecznictwo, promocja.

W ramach swojej działalności Stowarzyszenie prowadzi trzy podstawowe programy:

- Dobre Rządzenie

- Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

- Zrównoważony i Odpowiedzialny Rozwój Społecznej Gospodarki

SRPJ tworzy zespół ludzi, którzy specjalizując się w różnych dziedzinach, wspólnie starają się wykorzystać swój potencjał w pracy na rzecz praw i rozwoju człowieka w jego otoczeniu . Zasadą pracy zespołu jest demokratyczne podejmowanie decyzji, szacunek dla indywidualizmu jego członkiń i członków, oraz ciągłe i systematyczne samodoskonalenie się.

Jeśli interesuje cię współpracą z nami, wolontariat, praktyki bądź staż zapraszamy. Napisz do nas .

Cele STOWARZSZENIA zostały szczegółowo określone statucie Stowarzyszenia. Można je ująć w grupy tematyczne:

1. Zrównoważony Rozwój Gospodarki Społecznej [ES]

2. Pomoc charytatywna

3. Działalność kulturalno - oświatowa

4. Działalność edukacyjna

5. Ochrona zdrowia i środowiska

6. Działalność Informacyjno - promocyjną

7. Działania służące rozwojowi zainteresowań i uzdolnień, aktywizacji zawodowej oraz działalności gospodarczej mieszkańców Powiatu Jarosławskiego

8. współdziałanie z innymi instytucjami i organizacjami tego typu w kraju i za granicą,