Komisja Europejska

Komisja Europejska

Komisja Europejska jest jedną z głównych instytucji Unii Europejskiej. Jej zadaniem jest reprezentowanie i ochrona interesów całej Unii. Komisja przygotowuje wnioski dotyczące nowych aktów prawa europejskiego. Zarządza bieżącymi sprawami związanymi z wdrażaniem polityki UE w poszczególnych obszarach i wydatkami z funduszy UE. Komisja Europejska ma swoją główną siedzibę w Brukseli, a niektóre jej służby mają biura w Luksemburgu. Komisja ma swoje przedstawicielstwa we wszystkich państwach członkowskich UE, a także 139 delegatur na całym świecie.

W skład Komisji Europejskiej wchodzi 28 komisarzy, po jednym z każdego państwa członkowskiego.Przewodniczący powierza każdemu komisarzowi odpowiedzialność za określony obszar polityki.

Przewodniczącym Komisji Europejskiej jest Jean-Claude Juncker.

Państwo Polskie, jako komisarz reprezentuje obecnie Elżbieta Bieńkowska, która zajmuje stanowisko komisarza ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Zadaniem Komisji jest reprezentowanie i ochrona interesów całej Unii. Komisja nadzoruje i wdraża politykę UE w poszczególnych obszarach poprzez:

1.przedstawianie wniosków dotyczących nowych aktów prawnych Parlamentowi i Radzie,

2.zarządzanie budżetem UE i rozdzielanie środków finansowych,

3.egzekwowanie prawa UE (wraz z Trybunałem Sprawiedliwości),

4.reprezentowanie UE na arenie międzynarodowej, na przykład poprzez negocjowanie umów między UE a innymi krajami.