10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Rok 2014 jest jubileuszem dziesięciolecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej. 
Dekada to dobry czas na podsumowania – w tym czasie wiele się bowiem wydarzyło.

 

FLAGA UE flaga UE  flagi panstw ue 

 

10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej


Od wejścia do Wspólnoty Polska stała się w głównej mierze krajem liczącym się na arenie europejskiej i światowej. 10 lat temu, Polska otrzymała szansę – z której efektywnie korzysta – na odrobienie zaległości cywilizacyjnych, spore przyspieszenie procesów zmierzających do wyrównania różnic w rozwoju, a także w rezultacie – na aktywne włączenie się w budowanie konkurencyjnej gospodarki europejskiej.

Zarówno władze, jak i społeczeństwo wiązały bardzo duże nadzieje z akcesją Polski do Unii Europejskiej. Wejście do Wspólnoty miało przypieczętować związek Polski z Europą Zachodnią, miało też pokazać, z jakim kierunkiem rozwoju społeczno - ekonomicznego utożsamiają się Polacy. Liczono jednocześnie, że członkostwo Polski w Unii Europejskiej      i związane z tym wparcie finansowe w postaci funduszy strukturalnych pozwolą na modernizację państwa oraz restrukturyzację polskiej gospodarki. W konsekwencji oczekiwano, że modernizacja państwa, z jednej strony oraz dostęp do zagranicznych rynków pracy, zbytu i usług - z drugiej strony, pozwolą na wyraźny wzrost poziomu życia Polaków. Bardzo ważne jest to, że dzięki akcesji Polska zyskała możliwość bycia jednym z podmiotów kreujących unijną politykę zarówno w kontekście wewnętrznym, jak i wobec zewnętrznych partnerów UE, co umacniało jej pozycję w Europie.

Inwestycje współfinansowane przez UE, realizowane przez gminy, powiaty                  i województwa, związane są niemal z wszelkimi obszarami znajdującymi się w sferze kompetencji jednostek samorządu terytorialnego. To właśnie fundusze unijne kojarzą się najbardziej z całym procesem integracji i członkostwa w Unii Europejskiej. Przedstawiciele samorządu terytorialnego trwale podkreślają priorytetową rolę funduszy i bardzo często to właśnie przez pryzmat efektywności ich pozyskiwania i wykorzystania oceniają Polskę          w przeddzień 10-lecia akcesji. Samorządy są największym beneficjentem funduszy europejskich. Jak wynika z danych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, od 2004 roku Polska otrzymała z polityki spójności ponad 82 mld euro, które zainwestowane zostały m.in. w nowe drogi, poprawę środowiska naturalnego, szybki Internet, rozwój innowacyjnych firm. W rezultacie Polska jest największym beneficjentem netto funduszy Unii Europejskiej,            a średni poziom dofinansowania UE na mieszkańca w kraju wyniósł 8,5 tys. zł. Wg stanu na 27 kwietnia 2014 r. zrealizowanych zostało łącznie ponad 186 tys. projektów. Największymi beneficjentami w okresie lat 2004 - 2013 były jednostki samorządu terytorialnego (około 34% wartości projektów) oraz przedsiębiorstwa (30%). W strukturze dofinansowania w niemal wszystkich województwach dominowały wydatki na transport, następnie na badania i rozwój technologiczny oraz na rozwój zasobów ludzkich.

Trzeba pamiętać, że obecnie Unia Europejska to nie tylko współpraca gospodarcza, ale i polityczna, jeden z gwarantów stabilności w tej części świata. Dzięki współpracy w ramach tej organizacji możemy pochwalić się stabilnym rozwojem gospodarczym, przyspieszeniem inwestycji, korzystamy z różnych, dziś wydawałoby się, że oczywistych udogodnień, jak choćby swoboda przepływu osób i pracowników, jeden z fundamentów UE. Dzięki akcesji Polski do Unii Europejskiej nastąpiła likwidacja bariery w obrocie handlowym między państwami unijnymi oraz promowanie społecznego oraz ekonomicznego postępu poprzez zacieśnienie współpracy gospodarczej, zwiększone zainteresowanie naszym krajem w celach potencjalnych inwestycji, łatwiejszy dostęp do edukacji dzieci i młodzieży, a przede wszystkim studentów poza granicami kraju, swobodne podróżowanie obywateli Polski po zjednoczonej Europie, oraz wiele innych pozytywnych aspektów integracji Polski z UE.

Wyświetlenia

© 2009-2014 by GPIUTMD