II FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MIASTA JAROSŁAWIA

Dnia 28 kwietnia 2017r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej, ul. ks. Jakuba Makary 1 w Jarosławiu odbyło się II Forum Organizacji Pozarządowych Miasta Jarosławia.

Na spotkaniu pojawili się przedstawiciele zarządów organizacji pozarządowych , a także ich członkowie. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Jarosławskiego reprezentowali pracownicy: Pan Adam Kaczmar i Pani Andżelina Węglarz. Forum poprowadził współprzewodniczący Miejskiej Rady Pożytku Publicznego -Pan  Zbigniew Hanas.

 W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Miasta Jarosławia Pan Waldemar Paluch , w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie działalności organizacji pozarządowych dla rozwoju Miasta Jarosławia oraz wyraził wolę współpracy z NGO i propozycjach w budżecie miasta adresowanych też dla tych mniejszym organizacji. Obecna również była Radna Rady Miasta Jarosławia Pani Grażyna Prząda. Pierwszym tematem spotkania były możliwości i ograniczenia w realizacji zadań publicznych ze środków Miejskich Pożytku Publicznego przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii oraz działalność sportową i kulturalną. W tej sprawie swój głos zabrała Pani inspektor Małgorzata Bórzyńska z Wydziału Spraw Społecznych i Obronnych Miasta Jarosławia, a także Pan inspektor Marek Piotrowski z Wydziału Oświaty Miasta Jarosławia.

Kolejnym tematem spotkania było przedstawienie przez Panią Martę Batiuk – reprezentującą MRDPP w Jarosławiu - prezentacji multimedialnej dotyczącej inicjatywy lokalnej. Po zakończonej prezentacji zostało przeprowadzone głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały o wyrażeniu pozytywnej opinii na temat przedstawionego projektu Uchwały ws. Inicjatywy Lokalnej. Zebrani pozytywnie przyjęli proponowany projekt Inicjatywy Lokalnej dotyczący możliwości wsparcia działań grup nieformalnych jako samych mieszkańców Jarosławia. Inicjatywa może zacząć funkcjonować jeżeli będzie dalej procedowana i Uchwała zostanie podjęta przez RM Jarosławia wraz zaplanowaniem budżetu na jej finansowanie. Po zakończonym głosowaniu głos zagrał Pan Damian Zakrzewski-koordynator projektu, przedstawiciel Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „ Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”. Pan Damian Zakrzewski przedstawił bardzo szczegółowo wszystkim zebranym informacje dotyczące programu „ Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017” oraz zachęcił wszystkich przedstawicieli organizacji do wzięcia udziału w w/w programie.

Końcową dyskusję o zasadach finansowania Inicjatyw dla grup nieformalnych, NGO oraz Przedsiębiorstw Społecznych w ramach Podkarpackiego Regionalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej przy Caritas Archidiecezji Przemyskiej, a także o współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami zakończył Pan Zbigniew Hanas.

 

Wyświetlenia

© 2009-2014 by GPIUTMD