STUDIA PODYPLOMOWE DORADZTWO ZAWODOWE

 

CEL STUDIÓW:  przekazanie wiedzy i umiejętności oraz nabycie przez słuchaczy kompetencji niezbędnych do wykonywania pracy doradcy zawodowego oraz szkolnego doradcy zawodowego

 - STUDIA DWUSEMESTRALNE (doskonalące)

- STUDIA TRZYSEMESTRALNE DLA NAUCZYCIELI (kwalifikacyjne )

Autor programu: dr Sławomir Solecki

TYP STUDIÓW:

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem (magisterskim, licencjackich, inżynierskich)

STUDIA ADRESOWANE sądo osóbzainteresowanych pracą doradcy zawodowego w instytucjach rynku pracy, w organizacjach pozarządowych realizujących projekty współfinansowane ze środków UE, instytucjach edukacyjnych i szkoleniowych oraz do nauczycieli zatrudnionych w systemie oświaty, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

            Program studiów przygotowuje zarówno do indywidualnej jak i grupowej pracy doradczej i jest dostosowany do pracy z różnymi typami klientów np. z osobami bezrobotnymi w ramach systemu urzędów pracy, uczestnikami projektów mających za zadanie aktywizację zawodową, uczniami gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, studentami, osobami dorosłymi zainteresowanymi rozwojem ścieżki kariery itd.

WARUNKIEM UKOŃCZENIA STUDIÓW jest uczestniczenie w zajęciach, uzyskanie zaliczeń, zdanie egzaminów, zrealizowanie praktyki oraz przygotowanie i obrona pracy dyplomowej

SŁUCHACZE PO UKOŃCZENIU STUDIÓW zostaną wyposażeni w kompetencje
i wiedzę merytoryczną, które pozwolą na prowadzenie skutecznego poradnictwa indywidualnego lub grupowego z rożnymi rodzajami klientów. Ponadto nabędą
umiejętności praktyczne niezbędne do profesjonalnego doradzania, w tym planowania ścieżki kariery zawodowej z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi diagnostycznych, a także profilowania poziomu samodzielności w radzeniu sobie na rynku pracy oraz zakresu i form koniecznej pomocy.

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające nabyte kwalifikacje.

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW:

 

 

Semestr I i II

 

Współczesne teorie kariery i rozwoju zawodowego

 

Całościowe modele poradnictwa zawodowego. Całożyciowe doradztwo kariery

 

Rynek pracy i edukacja w Polsce i w państwach UE.

Programy kształcenia przez całe życie LLP w perspektywie UE 2014-2020.

Program Erasmus +

 

Struktura doradztwa zawodowego w Polsce – doradztwo zawodowe w systemie oświaty

i w instytucjach rynku pracy.

Doradztwo zawodowe w perspektywie UE 2014-2020. Programy centralne i regionalne

 

Informacja zawodowa – tworzenie i źródła pozyskiwania

 

Wybrane narzędzia badawczo-diagnostyczne w doradztwie zawodowym

 

Wykorzystanie programów i nowych technologii informacyjnych

we wspomaganiu pracy doradcy zawodowego

 

Zawodoznawstwo jako dziedzina wiedzy naukowej.

Klasyfikacje zawodów i specjalności

 

Metodologia i metodyka pracy doradcy zawodowego.

Metodyka poradnictwa indywidualnego. Metodyka poradnictwa grupowego

 1. 10.

Umiejętności psychologiczne w praktyce doradcy zawodowego

 1. 11.

Wybrane zagadnienia z psychologii i pedagogiki pracy

 1. 12.

Całościowe modele poradnictwa zawodowego - model poradnictwa zawodowego oraz internetowego systemu informacji edukacyjno-zawodowej Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

 1. 13.

Etyczne aspekty pracy doradcy zawodowego

 1. 14.

Praktyka doradcza w placówkach oświatowych i instytucjach rynku pracy

 1. 15.

Seminarium dyplomowe

 

Semestr III - (moduł: Doradztwo zawodowe dla nauczycieli)

16.

Orientacja zawodowa oraz poradnictwo zawodowe   dzieci i młodzieży

17.

Poradnictwo zawodowe i psychologiczno-pedagogiczne dla młodzieży w szkole ponadgimnazjalnej

18.

Doradztwo kariery dla rozwoju przedsiębiorczości młodzieży

19.

Metodologia i metodyka pracy szkolnego doradcy zawodowego

20.

Praktyka doradcza w placówkach oświatowych i instytucjach rynku pracy

21.

Seminarium dyplomowe

 

STRUKTURA ZAJĘĆ

Studia dwusemestralne obejmują 260 godz. zajęć w formie wykładów, warsztatów, praktyki zawodowej w instytucjach rynku pracy oraz seminarium dyplomowe. Łącznie 30 ECTS.

Studia trzysemestralne obejmują 352 godz. zajęć w formie wykładów, warsztatów, moduł praktyczny - praktykę doradczą w instytucjach rynku pracy i placówkach oświatowych w wym. 60 godz. oraz seminarium dyplomowe. Łącznie 45 ECTS.

 

TRYB ZAJĘĆ

Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym przez dwa/trzy semestry - w soboty i niedziele w godz. 9.00 - 17.30, zwykle co dwa tygodnie (z wykluczeniem długich weekendów i świąt).

Zajęcia prowadzone sąw Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu,
w budynku Kolegium Wschodniego przy ul. Książąt Lubomirskich 4

Istnieje możliwość rezerwowania noclegu na terenie uczelni w cenie 35,00 zł (w pok. dwuosobowych)

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wypełniona karta zgłoszeniowa na studia podyplomowe karta do pobrania
 • podanie do Rektora PWSW w Przemyślu o przyjęcie na studia podyplomowe w formie wypełnionego kwestionariusza rekrutacyjnego kwestionariusz do pobrania
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej w wysokości 100,00 zł na konto Fundacji KresoweCentrum Nauki i Rozwoju „Perła Galicji”. Numer konta: 58 2130 0004 2001 0644 7676 0001(Opłata wpisowa nie wchodzi w koszt studiów. Jeżeli kandydat nie zostanie zakwalifikowany lub kierunek studiów nie zostanie uruchomiany w danej edycji opłata zostanie zwrócona na konto kandydata. W przypadku rezygnacji kandydata opłata nie jest zwracana)

TERMIN REKRUTACJI: od15 stycznia 2016 r. do 31 marca 2016 r.

ROZPOCZĘCIE STUDIÓW: 9 kwietnia 2016 r.

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty można przesyłać pocztą na adres:

Fundacja Kresowe Centrum Nauki i Rozwoju „Perła Galicji”

ul. Książąt Lubomirskich 4

37-700 Przemyśl

Składać osobiście

 • w Przemyśluw sekretariacie Studiów Podyplomowych, ul. Książąt Lubomirskich 4, pokój 110   w godz.: 11.00 –15.00
 • w Jarosławiuw siedzibie Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Powiatu Jarosławskiego, ul. Cerkiewna 3, pokój 4, w godz.: 8.00 –15.00

Zapisów można także dokonać wcześniej drogą elektroniczną przesyłając formularz zgłoszenia na studia na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., a następnie dostarczyć dokumenty w terminie jak wyżej.

Koszt studiów:

STUDIA DWUSEMESTRALNE – 260 godz.

Możliwe są następujące formy płatności:

 • płatność roczna za semestr I i semestr II – 2 700,00 zł, przed rozpoczęciem pierwszych zajęć
 • płatność semestralna - dwie raty po 1 400,00 zł - przed rozpoczęciem każdego semestru.

STUDIA TRZYSEMESTRALNE – 352 godz.

Możliwe są następujące formy płatności:

 • płatność roczna za semestr I i semestr II – 2 700,00 zł, przed rozpoczęciem pierwszych zajęć
 • płatność semestralna za semestry I i II - dwie raty po 1 400,00 zł - przed rozpoczęciem każdego semestru
 • płatność za III semestr - 900,00 zł przed rozpoczęciem trzeciego semestru

Rozłożenie opłat na większą ilość rat jest możliwe po uzyskaniu zgody. Każda kolejna rata pociąga za sobą dodatkową płatność 50,00 zł. Osoby, za które czesne pokrywa zakład pracy, wnoszą opłatę w jednej racie.

Całość wpłaty lub rata (w zależności od wyboru formy płatności) powinna zostać wniesiona w nieprzekraczalnym terminie do dnia rozpoczęcia studiów na konto Fundacji :

Numer konta: 58 2130 0004 2001 0644 7676 0001 z podaniem imienia i nazwiska studenta oraz nazwy kierunku studiów podyplomowych

 ATUTY NASZYCH STUDIÓW:

 • Wysoko wykwalifikowana kadra - zajęcia prowadzą specjaliści i doświadczeni praktycy,
  z zakresu doradztwa zawodowego rekomendowana przez Narodowe Forum Doradztwa Kariery
 • Doświadczenie wynikające z realizacji przez PWSW w Przemyślu 4 edycji ww. studiów podyplomowych, w tym 1 edycji na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
 • w ramach projektu systemowego POKL 2007-2013 9.2. „Podkarpacie stawia na zawodowców”,
 • Referencje dotychczasowych absolwentów studiów i podmiotów zlecających ich realizację

 KONTAKT:

 Fundacja Kresowe Centrum Nauki i Rozwoju „Perła Galicji”

   Sekretariat Studiów Podyplomowych

   ul. Książąt Lubomirskich 4, pokój 110

   37- 700 Przemyśl

   tel. 501 245 913 lub 607 202 940

 

e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 – 15.00

 

Dokumenty do pobrania - formularz rekrutacyjny -PWSW oraz formularz rekrutacyjny -Fundacja (ZIP,)

Wyświetlenia

© 2009-2014 by GPIUTMD