Europejski Rok Na Rzecz Rozwoju

Rok 2015 Europejskim Rokiem Na Rzecz Rozwoju

        Milenijne cele rozwoju zostały przyjęte w Deklaracji Milenijnej przez przywódców 189 państw na szczycie Organizacji Narodów Zjednoczonych.
W 2000 roku społeczność narodowa zobowiązała się do redukcji ubóstwa
i głodu zapewnienia równego statusu kobiet i mężczyzn, poprawy stanu zdrowia, poprawy stanu edukacji, walki z AIDS, ochrony środowiska naturalnego, a także zbudowania globalnego partnerstwa między narodami na rzecz rozwoju.
Termin realizacji tych celów został przewidziany na 2015 rok. Rok ten zatem powinien stać się symboliczny i przełomowy jako ostatni rok realizacji tych celów. Również w tym roku na poziomie międzynarodowym mają zostać nakreślone ramy rozwoju, które w późniejszym czasie zastąpią milenijne cele rozwoju.
Stanowisko Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej przyjęte w dniu 02.04.2014 r. w sprawie Europejskiego Roku Na Rzecz Rozwoju zakłada, iż przewodnim celem polityki współpracy na rzecz rozwoju jest zmniejszenie, a docelowo eliminacja ubóstwa, zgodnie z art. 21 Traktatu o Unii Europejskiej i art. 208 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Poprzez zwalczanie ubóstwa na świecie będzie można budować bardziej stabilny, pokojowo nastawiony i cieszący się dobrobytem sprawiedliwy świat. Przyszłość polityki rozwojowej UE jest uzależniona od współpracy na rzecz rozwoju społecznego i rozwoju jednostki we wszystkich wymiarach także
w wymiarze kulturalnym. Celem Unii jest polityka wychodząca naprzeciw potrzebom rozwojowym krajów rozwijających się lub przynajmniej taka, która nie pozostaje w sprzeczności z celem jakim jest eliminacja ubóstwa.
W szybko zmieniającym się świecie rzeczą niezbędną jest stałe wspieranie współpracy na rzecz rozwoju. Około 1,3 mld ludzi nadal żyje w warunkach skrajnego ubóstwa, a potrzeby wielu innych w zakresie rozwoju społecznego nadal pozostają niezaspokojone. W większości obszarów świata wzrastają nierówności pomiędzy poszczególnymi krajami. Środowisko naturalne jest poddawane coraz większej presji czego skutkiem są zmiany klimatyczne, a to z kolei skutkuje ubożeniem wielu krajów rozwijających się.
W 2015 roku w państwach członkowskich odbędą się ważne międzynarodowe imprezy jak światowa wystawa „Wyżywić planetę: energia do życia” w Mediolanie, które stworzą podłoże do omówienia światowych strategii rozwoju i przeprowadzenia dużej akcji informacyjnej na temat zrównoważonego rozwoju i kwestii z nim związanych.
        Europejski Rok powinien sprzyjać temu by wzrastała świadomość na temat wszystkich form dyskryminacji ze względy na płeć dotykającą kobiety
i dziewczęta szczególnie w zakresie kształcenia miejsc pracy i systemów opieki zdrowotnej, a także o przymusowych małżeństwach, wykorzystywaniu seksualnym i okaleczaniu narządów płciowych oraz wszystkich innych nadużyciach. Aby Europejski Rok był skuteczny potrzebna jest skuteczna współpraca na poziomie Unii, krajowym, regionalnym i lokalnym. Nadzorowanie działań komisji i państw członkowskich będzie miało wpływ na to, by Europejki Rok odniósł sukces. Rok 2015 ogłasza się zatem „Europejskim Rokiem Na Rzecz Rozwoju”, a jego mottem jest hasło „Nasz świat, nasza godność, nasza przyszłość”.

Referat - Plik do pobrania (Doc, 20KB)

 

Wyświetlenia

© 2009-2014 by GPIUTMD